baner

Oświata w Bielsku Podlaskim


Dyrektor szkoły – mgr Zofia Tymińska
Wicedyrektor – mgr Maria Duniec
e-mail: sp5_bielskp@poczta.onet.pl

  W roku szkolnym 2007/2008 w 12 oddziałach Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Szarych Szeregów w Bielsku Podlaskim uczy się 271 uczniów. Grono pedagogiczne liczy 27 osób.
  Szkoła dysponuje 10 salami lekcyjnymi, pracownią komputerową, salą gimnastyczną, dwoma pomieszczeniami świetlicowymi, stołówką, biblioteką.


Szkoła została założona w 1990 r. jako filia Szkoły Podstawowej Nr 4. Początkowo prowadzono w niej tylko nauczanie klas I – III. W 1992 r. szkoła uzyskała status samodzielnej placówki oświatowej jako SP nr 5, natomiast 28 listopada 1996 r. nadano jej imię Szarych Szeregów.
  Szkoła zapewnia wysoki poziom kształcenia, czego dowodem są:

 • osiągnięcia konkursowe;
 • wyniki sprawdzianów zewnętrznych przeprowadzanych przez OKE;
 • realizowane w szkole programy własne nauczycieli.

  Szkoła zapewnia uczniom rozwijanie indywidualnych uzdolnień i zainteresowań poprzez bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych.

  Na poziomie klas I – III wymienić należy:
 • koło informatyczne z elementami edukacji czytelniczej i medialnej;
 • Koło Miłośników Książki;
 • zajęcia korekcyjno – kompensacyjne;
 • teatrzyk „Piegus”;
 • bezpłatną naukę języka angielskiego;
 • naukę pływania na basenie miejskim.
  Na poziomie klas IV- VI działają:
 • koło matematyczne;
 • koła polonistyczne;
 • Koło Nastoletnich Anglistów;
 • SKS;
 • Koło Miłośników Przyrody;
 • chór szkolny;
 • koło plastyczne;
 • koło informatyczne;
 • koło historyczne;
 • Szkolny Klub Europejski.

 Uczniowie SP Nr 5 mogą pochwalić się licznymi nagrodami i wyróżnieniami zdobytymi na szczeblu kraju, regionu, miasta. Nasza szkoła prowadzi współpracę międzynarodową w ramach akcji e – Twinning, Europejskiego Partnerstwa Szkół, ze szkołami z Wielkiej Brytanii, Malty i Francji. Uczniowie mają okazję poznać styl życia młodych ludzi i kulturę innych krajów oraz wymienić drogą elektroniczną korespondencję w języku angielskim z rówieśnikami z zaprzyjaźnionych szkół. W roku szkolnym 2006/2007 nasza szkoła zajęła po raz drugi I miejsce w kraju za projekt e Twinning, zdobyła nie tylko Narodową odznakę jakości, ale również Europejską odznakę jakości. Pani Beata Lenartowicz – koordynator projektów, została Podlaskim Ambasadorem „e Twinningu”.


  Inne sukcesy to:

 • laureat w międzynarodowym konkursie matematycznym Matematyczny Tekst Oxford Plus;
 • wyróżnienia w europejskim konkursie matematycznym „Kangur”
 • finalistka konkursu wojewódzkiego historii;
 • dwa III miejsca w Wojewódzkim Konkursie Palm Wielkanocnych;
 • I miejsce na szczeblu chorągwianym w harcerskim konkursie recytatorskim „Strofy o Ojczyźnie”;
 • dwa wyróżnienia w konkursie matematycznym „Mały kangurek”;
 • dwa I miejsca, II, III i wyróżnienie w powiatowym konkursie przedmiotowym ”Rośliny leśne” i „Zwierzęta leśne”;
 • II miejsce w konkursie twórczości poetyckiej „Bez granic”;
 • trzy pierwsze miejsca w konkursie wiedzy o E. Szelburg-Zarembinie „Przez różową szybkę”;
 • I miejsce i 2 wyróżnienia w konkursie kolędniczym „Bóg się rodzi, gwiazda wschodzi”;
 • nagroda w konkursie plastycznym „Zabytki architektury i pomniki przyrody Bielska Podlaskiego”;
 • laureat konkursu „W hołdzie papieżowi Janowi Pawłowi II”;
 • III nagroda w konkursie plastycznym o tematyce pożarniczej;
 • II miejsce i wyróżnienie w konkursie plastycznym „Bezpieczeństwo ruchu drogowego”;
 • 22 nagrody w powiatowym konkursie plastycznym „Wiosna młodych talentów”;
 • awans do półfinału chłopców z klas VI w Igrzyskach Województwa Podlaskiego w Koszykówce Chłopców;
 • I miejsce chłopców w Halowym turnieju piłki nożnej;
 • II i III miejsce dziewcząt w Halowym Mitingu Skoku Wzwyż;
 • wiele czołowych miejsc w Mistrzostwach Miasta w Lekkiej Atletyce.

  Naszym uczniom zapewniamy dostęp do różnorodnych źródeł informacji, w tym technologii informacyjnych. Posiadamy dużą pracownię komputerową wyposażoną nie tylko w zestawy komputerowe z dostępem do internetu, ale również w komputer przenośny oraz multimedialny projektor. W związku z tym także w klasach I – III prowadzone są dodatkowe zajęcia komputerowe. W bieżącym roku szkolnym w bibliotece szkolnej powstanie Multimedialne Centrum Informacji.
  Szkoła stwarza warunki do wyrównywania szans edukacyjnych dzieciom z trudnościami w nauce i pochodzącym z rodzin dysfunkcyjnych poprzez umożliwienie im udziału w zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych, terapii pedagogicznej, zespołach kompensacyjno – korekcyjnych prowadzonych przez świetlicę środowiskową „Radość”, która działa w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki od 2001 r. Zajęcia prowadzone są od  poniedziałku do piątku w godzinach wolnych od zajęć szkolnych oraz w czasie ferii zimowych.
  Opieką socjalną i pedagogiczną objęte są wszystkie potrzebujące dzieci.
  Na terenie szkoły funkcjonuje stołówka, a w związku z tym istnieje możliwość spożywania obiadów, z czego korzysta duży procent uczniów. Najuboższe dzieci otrzymują obiady refundowane przez MOPS w Bielsku Podlaskim. Uczniowie klas I - III mają zapewnioną opiekę w świetlicy szkolnej.
  Szkoła dba o wypoczynek i rekreację uczniów nie tylko w ramach zajęć edukacyjnych, ale również w czasie ferii – zajęcia sportowe i informatyczne.
  Uczniowie bielskiej „Piątki” mogą aktywnie uczestniczyć w życiu kulturalnym kraju, korzystając, za pośrednictwem szkoły, z ofert muzeów, kin, teatrów. Z myślą o wszechstronnym rozwoju dzieci organizowane są również liczne wycieczki lokalne i turystyczno – krajoznawcze, rajdy oraz wyjścia na basen.
  Szkoła aktywnie współpracuje ze środowiskiem lokalnym, rodzicami i innymi szkołami.
  Położenie budynku szkoły zapewnia uczęszczającym do niej uczniom poczucie bezpieczeństwa, a świetna kadra pedagogiczna stwarza bardzo dobre warunki dla harmonijnego rozwoju swoich podopiecznych.

  Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Szarych Szeregów jest najmniejszą i najmłodszą placówką oświatową w mieście, jednak swoimi osiągnięciami dydaktycznymi, licznymi innowacjami, zaangażowaniem szkolnych drużyn zuchowych i harcerskich w obchody świąt i rocznic narodowych wyraziście zaznacza swoją obecność na forum publicznym. Absolwenci SP nr 5 wynoszą stąd rzetelną wiedzę i wiarę w takie ideały jak: patriotyzm, honor, uczciwość. Dzięki temu cieszą się dobrą opinią w bielskich gimnazjach.



W przypadku zmiany lub uzupełnienia informacji prosimy o kontakt.